sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Veilig Sportklimaat

Veilig Sport Klimaat

RK SV DIOS heeft als doel een sociaal veilige verenigingscultuur te creëren en te behouden. Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.

Normen en waarden/ basiswaarden

RK SV DIOS heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die basiswaarden zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van RK SV DIOS. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

Gedrags- en omgangsregels

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van RK SV DIOS de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur.

Het bestuur onderzoekt in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de incidentopvolging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveel als mogelijk uit de incidentopvolgingen.

 gedrags- en omgangsregels  
 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van RK SV DIOS
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 11. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.
 12. Ik behandel de arbitrage met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen de arbitrage. 

Aannamebeleid vrijwilligers

Het is van belang te weten wie de begeleiders en vrijwilligers van RK SV DIOS zijn, met in het bijzonder diegene die werken met kwetsbare doelgroepen. Veel begeleiders en vrijwilligers van

RK SV DIOS zijn zelf spelend lid van de vereniging en daarom bekend bij ons als bestuur. Maar het blijft belangrijk om onderstaande procedure te volgen wanneer iemand wil starten als vrijwilliger.

Dit geldt voor: 

 • Trainers;
 • Assistent trainers en hulptrainers;
 • Alle commissieleden die in direct contact staan met leden

 Kennismakingsgesprek

Het verantwoordelijke bestuurslid voert altijd een kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers. Daarin vragen we naar de motivatie van de potentiële vrijwilliger om een functie uit te oefenen bij RK SV DIOS De nieuwe vrijwilliger kan worden gevraagd een referentie op te geven. Indien nodig, te besluiten door het bestuurslid dat het kennismakingsgesprek voert, zullen we contact opnemen met de referentie om het verhaal van de nieuwe vrijwilliger te controleren.

  

Verklaring Omtrent het Gedrag

Iedere vrijwilliger die op vaste basis bij RK SV DIOS met jeugd omgaat, zal een Verklaring   Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Dit kan gratis via de vereniging. Daarnaast zullen alle begeleiders de gedragsregels moeten ondertekenen. Herhaal dit elke 3 jaar.

 

Ondertekening van gedragsregels

De gedragsregels worden vanaf vaststelling van voorliggend beleidsplan door iedere begeleider (van de jeugd) ondertekend. In bijlage 1 is de verklaring opgenomen die door iedere begeleider ondertekend dient te worden. Klik hier voor Bijlage 1.

 

Benoeming middels besluit Bestuur

Tijdens een bestuursvergadering zal het bestuur formeel een besluit nemen over de benoeming van de begeleider of vrijwilliger.

 

Verklaring onderwerping Tuchtrecht

Aan alle vrijwilligers en betaalde krachten (die niet lid zijn van de bond1) wordt gevraagd om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. ( 1 Alle leden die lid zijn van de bond vallen onder het tuchtrecht van de bond)

 

Verklaring Onderwerping Tuchtrecht wordt gekoppeld aan het ondertekenen van de gedragscode. Voor leden van de sportbond is een gedragscode zonder VOT artikel, voor niet- leden is er een exemplaar met het VOT artikel. Klik hier voor bijlage 2 Klik hier voor Bijlage 2.

  

Vertrouwenscontactpersoon

Functie- en rolbeschrijving vertrouwenscontactpersoon

 

CONTACT  :  Lisette.nozeman@gmail.com  

TEL : 06-21543748 

 

Bij RK SV DIOS is er één vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Lisette Nozeman, zij volgt de cursus die NOC*NSF in dit kader aanbiedt en ondersteunt het bestuur bij het maken van het beleid op dit gebied en het creëren van draagvlak. Het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon besteden actief aandacht aan dit onderwerp. De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon worden opgenomen op de website om op die manier een duidelijk aanspreekpunt te hebben voor klachten rondom het ervaren van ongewenst gedrag. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon zijn: 

 • Beschikbaar zijn voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag;
 • Eerste opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten;
 • Advies uitbrengen aan bestuur van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding.

 Protocol Incidenten

Melding incident Grensoverschrijdend gedrag, Seksuele intimidatie en misbruik

Het bestuurslid doorloopt in 5 stappen een incident of melding als denkproces. Waar heb ik als bestuurslid mee te maken, en wat is het kader waarin ik handel? De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze volgorde staat niet vast en kan in de praktijk anders verlopen. Waar het om gaat, is dat op enig moment in het proces alle stappen zijn doorlopen, voordat men besluit om al dan niet een melding te doen bij de aanklagers.

 1.  

  Kennisnemen van het incident
 2. Handelingskader
 3. Hoor- en wederhoor gesprek2
 4. Afweging van het incident en grensoverschrijdend gedrag
 5. Afweging meldplicht en opvolging
Stap 1 t/m 3 zijn stappen die het bestuurslid van een vereniging in eerste instantie doorloopt. Maak gebruik van de hulplijnen voor overleg, nadrukkelijk bij fysieke seksuele intimidatie meldingen.Tijdens stap 4 gaan het bestuurslid van de vereniging en de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond gezamenlijk in overleg.Tijdens stap 5 wordt er de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht SI en verder tuchtrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt de oplossing van het incident en hulpverlening besproken