sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Ledenadministratie

JeugdLid worden?

sv Dios is een bloeiende vereniging: we zijn niet voor niks de op-een-na-grootste voetbalclub van de Haarlemmermeer !

Komend seizoen hebben we nog voldoende plek voor kinderen geboren in of na 2011 en nog enkele plekken in zowel selectieteams als recreatieteamsin de overige leeftijdscategorieen.

Ten einde eea zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, hebben we tijdelijk het inschrijfproces veranderd:

Wanneer je je wilt aanmelden om volgend seizoen in een (selectie)team van sv Dios te spelen, dan kan dat vooralsnog alleen door rechtstreekse aanmelding via bestuurslid Jeugd. Stuur dan een email naar jeugdvoetbal@dios.nl (inclusief je naam, je geboortejaar en bij welke club je nu speelt en in welk team ); je krijgt uiteraard snel een terugkoppeling.

NB:  nieuwe leden wiens broer/zus/vader/moeder al bij Dios voetbalt, hebben voorrang en komen altijd bovenaan de eventuele wachtlijst !

Seniorenleden
Heeft u zelf (18 jaar en ouder) interesse?? Kom dan even langs voor een vrijblijvende trainingsavond op donderdagavond van 21.00 - 22.15 uur. Wilt u liever van tevoren informatie ontvangen, dan kunt u mailen naar ledenadministratie@dios.nl.

Aanmelden en afmelden
Alle nieuwe leden (pupillen, junioren en senioren) kunnen zich aanmelden met behulp een digitaal inschrijfformulier. Klik hier om dit formulier te openen. U kunt dit formulier ook gebruiken voor adreswijzigingen en afmeldingen.

Dispensatieregeling
Er kan per leeftijdscategorie aan maximaal drie spelers (bij 11-tallen) en twee (bij 6-tallen) aangevraagd worden. En dan geldt dit alleen voor de zogeheten B-categorie. Er wordt geen dispensatie verleend aan O11 die bij de O9 willen spelen en aan spelers die meer dan een jaar te oud zijn voor de onderliggende categorie. Wanneer een meisjesteam deelneemt aan de jongenscompetitie dan mogen de speelsters één jaar ouder zijn dan is aangegeven in de leeftijdsgrens voor deze groep. Hiervoor is geen extra dispensatieaanvraag nodig. In een aparte meisjescompetitie geldt dit niet en moet wel dispensatie aangevraagd worden.

Vrijwilligers
Vrijwilligers (leiders, trainers, commissieleden, scheidsrechters e.d.) worden door ons opgenomen in onze administratie. U kunt zich aanmelden met behulp van ons digitaal inschrijfformulier.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@dios.nl.

Automatische incasso
Om het vele (vrijwillige) werk te beperken is besloten dat de contributie alleen nog via automatische incasso (machtiging) kan worden voldaan.
Mocht u het achteraf niet eens zijn met het afgeschreven bedrag door welke omstandigheid ook, dan is het mogelijk binnen een bepaalde tijd de automatische inhouding alsnog ongedaan te maken. De contributie wordt in 2 keer geïncasseerd. 

Volledig lid of half lid
Volledig lidmaatschap betekent het spelen van wedstrijden en deelnemen aan trainingen.
Half lidmaatschap betekent per seizoen alleen trainen, en slechts af en toe (maximaal 2 keer) een wedstrijd per seizoen.


Uw gegevens
De gegevens vermeld op het ledenmutatieformulier worden, in verband met alle verenigingsactiviteiten, opgenomen in het ledenbestand van de vereniging. Deze gegevens worden ook verplicht verstrekt aan de KNVB. Deze kan de gegevens gebruiken voor sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.

Contributie
In de onderstaande tabel treft u de contributiebedragen per 1-1-2020 aan: Contributie wordt in 2 termijnen geincasseerd, nl. in september en februari.
(deze bedragen worden jaarlijks per 1-1 geindexeeerd conform CBS prijsindex)  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen. Bij tussentijds stoppen zal dan ook de volledige contributie in rekening worden gebracht. Wanneer dit echter gebeurt vanwege een ernstige blessure of op doktersadvies kan in overleg de contributie per seizoenshelft stop worden gezet.

Duur en restitutie:

Leeftijd per 1 januari van het seizoenjaar vanaf
    1-1-2020
Trapturfjes t/m 5 jaar € 48,00
O7   € 136,00
O8   € 136,00
O9   € 136,00
O10   € 147,00
O11   € 147,00
O12   € 152,00
O13   € 152,00
O14   € 160,00
O15   € 160,00
O16   € 172,00
O17   € 172,00
O18   € 177,00
O19   € 177,00
Senioren >= 19 jaar € 226,00
Halfleden   € 113,00
G-Voetbal   € 150,00
Zaal/Veld gecombineerd senioren € 334,00
Zaalvoetbal senioren € 201,00
7 x 7 senioren € 139,00
Donateurs   € 21,00
Steunende leden   € 31,00

Restituties kunnen niet worden verstrekt omdat ook sv DIOS, bij aanvang van de competitie, verplichtingen is aangegaan richting partijen zoals de KNVB, Gemeente Haarlemmermeer etc.

Opzeggen en wijzigingen:

Voor het opzeggen of wijzigen van je lidmaatschap bij DIOS gelden de volgende regels:

 • Opzeggen kan alleen via het formulier op de website , of per e-mail of brief bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dios.nl). Opzeggen kan dus niet bij de leider, trainer, aanvoerder of bij de kantinemensen.
 • Opzeggen voor 15 mei van het lopende seizoen. Wanneer later wordt afgemeld dan is contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.
 • Overschrijven naar een andere vereniging voor 1 juni van het lopende seizoen, ook al hanteert de KNVB als datum 15 juni.
  Na 1 juni wordt het risico gelopen dat de overschrijving niet meer tijdig geregeld kan worden door vakanties e.d.
 • Verhuizingen of andere wijzigingen (zoals wijziging in bank- of girorekening) tijdig doorgeven aan de ledenadministratie, dan wordt post ook op het juiste adres bezorgd en de contributie van de juiste rekening afgeschreven.
 • Contributie kan alleen worden voldaan via automatische incasso (afgeven van een machtiging).
 • Bij niet tijdig betalen van de contributie behoudt DIOS zich het recht voor het desbetreffende lid niet te laten voetballen en bij volharding tot het royeren als lid over te gaan.
 • Bij een contributieschuld is het niet mogelijk overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging.
 • Klik hier om het formulier te openen om wijzigingen door te geven.

Commissie strafzaken sv DIOS

In de missie van DIOS (december 2014) is opgenomen dat "DIOS een omgeving wil bieden waarbij plezier, beleving, veiligheid, saamhorigheid, trots en fatsoen in alle gelederen voorop staat". De voor de leden belangrijke normen en waarden zijn verankerd in het beleid van de vereniging, de commissie Respect bewaakt de handhaving hiervan. Ook vindt DIOS het belangrijk dat er op een goede manier leiding wordt gegeven aan het verloop van (zaal)voetbalwedstrijden. Hiervoor is een beleidsplan Arbitrage (juni 2014) opgesteld en worden alle spelers vanaf het B-niveau actief gestimuleerd het verplichte spelregelbewijs van de KNVB te halen. Daarnaast worden alle 1e jaars C spelers verplicht de pupillen scheidsrechters cursus te volgen om nog beter bekend te raken met de spelregels en inzicht te verkrijgen in de rol als scheidsrechter. Verder worden de trainers en leiders van DIOS handvatten aangereikt hoe sportief gedrag binnen en buiten het veld kan worden vergroot.

Ondanks alle goede bedoelingen vinden er helaas op en rond de velden incidenten plaats die DIOS, als vereniging, als ongewenst betitelt en als zodanig wenst te bestrijden. In veel gevallen wordt dit gedrag door de scheidsrechter opgemerkt en aan de KNVB doorgegeven. Hierna volgt normaliter een beoordeling en een eventuele straf vanuit de voetbalbond. Er zijn echter ook enkele incidenten die de vereniging ter oren komen die niet door de scheidsrechter en/of KNVB zijn opgemerkt of waarover de KNVB geen uitspraak kan of wil doen. Omdat DIOS het als haar verantwoordelijkheid ziet om ook deze zaken te spiegelen aan de gestelde normen en waarden van de vereniging heeft zij hiervoor de commissie strafzaken opgericht.

Doelstelling commissie strafzaken

De commissie zal gevraagd en ongevraagd onderzoek verrichten naar bij haar, door de hoofdtrainers of coördinatoren, bekend gemaakte incidenten op en rond de (zaal)voetbalvelden. Hierbij gaat het om incidenten die niet door de arbitrage bij de KNVB zijn aangemeld en waarbij de vereniging betrokken is. Ook kunnen er zaken door de commissie in behandeling worden genomen die de KNVB zijn geseponeerd.

Doelstelling van de commissie is om na te gaan in hoeverre personen zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag en aan hetgeen geconstateerd is vast te stellen of hieraan, vanuit de vereniging, consequenties moeten worden verbonden.

Werkwijze / procedure

De commissie bestaat uit vier personen waaronder minimaal één bestuurslid. De werkwijze van de commissie laat zich op hoofdlijnen als volgt omschrijven.

 1. Nadat bij één van de leden van de commissie een melding van een hoofdtrainer of coördinator is ontvangen wordt door de teamleden van de commissie beoordeeld of behandeling door de commissie gewenst/noodzakelijk is;
 2. Indien er geen gevolg wordt gegeven aan de melding dan wordt dit door commissie aan de aangever (gemotiveerd) teruggekoppeld;
 3. Indien besloten wordt om de melding in behandeling te nemen dan wordt/worden de betrokkene(n) binnen 5 dagen per mail (indien niet mogelijk telefonisch) uitgenodigd voor een gesprek;
 4. Het gesprek zal plaatsvinden in de aanwezigheid van minimaal 3 leden van de commissie. Degene die door de commissie wordt uitgenodigd kan zich door één persoon laten bijstaan;
 5. Binnen 4 dagen na het (laatste) overleg zal de commissie schriftelijk, voorafgaande per mail, haar bevindingen aan betrokkene(n) kenbaar maken en een eventuele strafmaat opleggen.

Aan- en samenstelling

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de commissie strafzaken uit een zodanige samenstelling bestaat dat alle gewenste competenties binnen de commissie vertegenwoordigd zijn.

De leden van de commissie, met uitzondeling van de bestuursleden, worden door het bestuur van sv DIOS benoemd voor een periode van drie jaar. In verband met de continuering van de commissie zullen bij de eerste benoeming verschillende termijnen (2, 3 en 4 jaar) worden gehanteerd. Verder geldt dat:

 1. de commissie uit tenminste vier leden van DIOS bestaat waaronder één bestuurslid. Afhankelijk van casus zal het bestuurslid met de portefeuille “senioren”, “jeugd of “zaalvoetbal” zitting hebben in de commissie;
 2. de leden van de commissie moeten “feeling” hebben met de sv DIOS cultuur, lees normen en waarden;
 3. ieder lid is één keer herkiesbaar voor een aansluitende periode van drie jaar;
 4. leden van de commissie ontvangen geen vergoeding.