sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Privacy statement sv DIOS


klik hier om het privacy statement in PDF vorm te openen

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook voetbalverenigingen hebben te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is het voor sv DIOS van belang om de zaken rond deze nieuwe privacywet op orde te hebben.

Eind mei wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus ook DIOS, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat sv DIOS moet opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun (bestuurs-)leden, vrijwilligers en fans.

Voor haar administratie maakt sv DIOS gebruik van het softwarepakket Sportlink Services B.V. Dit software programma, waar sv DIOS al vele jaren mee werkt, wordt ondersteunt door de KNVB. Sportlink Services B.V. heeft haar rol helder gemaakt wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Sv DIOS is een verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en omdat Sportlink Services B.V. haar persoonsgegevens verwerkt in Sportlink is Sportlink Services B.V. een verwerker voor sv DIOS. In Sportlink zijn  voorwaarden opgenomen waarin alle aspecten van de privacy van persoonsgegevens zijn opgenomen en die gelden tussen sv DIOS, de KNVB en Sportlink Services B.V. Hierdoor hoeven Sportlink Services B.V., de KNVB en sv DIOS onderling, voor wat betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via het systeem Sportlink, geen verwerkersovereenkomst te sluiten.

Dit betekent echter niet dat sv DIOS hiermee gereed is. Ook sv DIOS zal afspraken moeten vastleggen in een zogenaamde Privacyverklaring hoe zij om gaat met persoonsgegevens die beschikbaar worden gesteld vanuit Sportlink en Arbitrage online waarin persoonsgegevens van leden, vrijwilligers e.d. zijn vastgelegd. Arbitrage online is in dit verband verwerker voor sv DIOS waarmee dan ook een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met alle leden van sv DIOS die inzage hebben in Sportlink is / zal een geheimhoudingsovereenkomst (worden) gesloten.

 

Privacyverklaring DIOS

Onderstaand is de privacyverklaring van sv DIOS, gevestigd te Dotterbloemstraat 2 te Nieuw-Vennep, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594327, hierna te noemen: `de Vereniging` aangegeven.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris van sv DIOS, de heer Peter van Wees – privacy@dios.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u worden verzameld, hoelang deze worden bewaard en aan wie deze persoonsgegevens eventueel worden verstrekt.

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

ledenadministratie

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ledenadministratie

Accountant

Belastingdienst

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief via sv DIOS

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

personen opgenomen in Sportlink

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren via sv DIOS

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

personen opgenomen in Sportlink

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Cookies

IP-gegevens

 

Toestemming, tenzij …. (zie onderstaand)

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

Websitebeheerder

 

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

ledenadministratie

 

 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen, af te schermen of over te dragen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Een verzoek kunt u doen bij de secretaris van sv DIOS, de heer Peter van Wees, privacy@dios.nl. Binnen een maand na uw verzoek wordt aan uw verzoek voldaan, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor deze maand wordt verlengd met drie maanden na uw verzoek. Indien van deze verlenging sprake is dan stellen wij u hiervan in kennis binnen een maand na uw verzoek.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen en/of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie, overdracht en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verwerkingsantwoordelijke:   sv DIOS

Contactpersoon:                    Peter van Wees (secretaris)

E-mail:                                 privacy@dios.nl

Telefoonnummer:                  06-21175634

 

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/