Besluiten van ALV

Op 9 oktober 2023 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van sv DIOS plaatsgevonden. Tijdens deze ALV zijn de navolgende besluiten genomen:

Agendapunt 8: Er is decharge verleend aan het bestuur van sv DIOS voor het gevoerde beleid in het seizoen 2022-2023.
Agendapunt 10:
Bob van der Zwet is afgetreden volgens rooster en herkiesbaar als bestuurslid
Accommodatie/Evenementen en Vrijwilligers.
Jeroen Roest was benoemd tot bestuurslid Voetbalzaken en heeft tussentijds zijn functie
neergelegd.
Tussentijds is van portefeuille gewijzigd de heer P. Scheltus van bestuurslid Commerciële
zaken naar bestuurslid Senioren Selecties
Benoemd is Rene Veltman tot Bestuurslid Jeugdvoorzitter
Benoemd is Arjen van der Maden tot Bestuurslid Voetbalzaken
Benoemd is Peter Scheltus tot Bestuurslid Sen. Selecties
Benoemd is Bob van der Zwet hernoembaar Bestuurslid Accommodatie Evenementen

Het Bestuur van s.v. DIOS bestaat hiermee vanaf 9 oktober 2023 uit de bestuursleden.
Voorzitter : Bart Sloep
Secretaris : Peter van Wees
Penningmeester : Bas Bergkamp
Bestuurslid Accommodatie/Evenementen : Bob van der Zwet
Bestuurslid Voetbalzaken : Arjen van der Maden
Bestuurslid Jeugdvoorzitter : Rene Veltman
Bestuurslid Commerciële zaken : Vacature
Bestuurslid Senioren Selecties : Peter Scheltus
Bestuurslid Vrijwilligers : Vacant

Agendapunt 11: De begroting voor het seizoen 2022-2023 is goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.
Agendapunt 12: Ter stemming ligt voor, te stemmen om seizoen 24/25 de contributie met 7,5% te verhogen is goedgekeurd en als zodanig vastgesteld en zal net als afgelopen seizoen bij aanvang van het seizoen worden geïncasseerd.
Agendapunt 13: Ter stemming ligt het opnemen van het Huishoudelijk Reglement. Dit reglement is goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.

delen